Katedra Biografistyki Pedagogicznej
Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Fundacja „Biografie Codzienności”
zapraszają do udziału w
V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
z serii:
Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
na temat:
Oblicza patriotyzmu w biografiach
która odbędzie się 21-22 kwietnia 2017 r.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie

 

Kolejny raz Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” serdecznie zapraszają badaczy biografii – pedagogów, historyków, socjologów, psychologów, filozofów, teologów, politologów filologów – do Lublina na konferencję biograficzną.
Pragniemy, aby spotkanie stało się inspiracją do dyskusji na temat biografii, w których różne oblicza patriotyzmu narodowego, regionalnego i lokalnego są elementem wychowania młodych pokoleń i zachowania wartości jednoczących te wspólnoty.
W 2018 roku będzie przypadała setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten zbliżający się jubileusz stał się pretekstem, aby pochylić się nad zagadnieniem patriotyzmu zarówno w sensie postawy, jak i jego roli w wychowaniu społecznym, narodowym czy historycznym. Bo przecież patriotyzm jako postawa jest charakterystyczny dla każdej z epok i dla każdego z narodów, regionów czy też małych ojczyzn. Patriotyzm nierozerwalnie wiąże się z różnymi, ukształtowanymi historycznie i kulturowo, formami postaw wobec osób, społeczności czy grup współżycia społecznego. Patriotyzm przyczynia się do ukształtowania nowego typu człowieka różnych kultur/narodów/grup/światów oraz nowej świadomości jednostkowej i zbiorowej. Ponadto postawy patriotyczne wpływają na biografie poszczególnych jednostek i zbiorowości, na wyznawane przez nie wartości, postawy życiowe i zachowania społeczne.
Cechami patriotyzmu jest umiłowanie ojczyzny i narodu oraz szacunek dla przodków (znajomość dziejów, kultywowanie tradycji i obrzędów, obchodzenie świąt i rocznic, oddawanie czci bohaterom oraz zachowanie pamięci o nich). Patriotyzm to także postawa prospołeczna przejawiającą się w pozytywnym działaniu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (o charakterze kulturalnym, politycznym, gospodarczym i społecznym); uczestnictwo w wyborach, świadoma postawa obywatelska, ochrona własnego dziedzictwa kulturowego. W czasie wojny postawa patriotyczna wiąże się z obowiązkiem obrony terytorium własnego kraju przed atakującym wrogiem. Patriotyzm to stawianie dobra kraju i całej społeczności ponad interes osobisty (poczucie więzi społecznej i emocjonalnej z narodem, kulturą, tradycją oraz przodkami). Patriotyzm opiera się na poczuciu lojalności wobec społeczności, w której się żyje. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i ich kultury.
Mamy nadzieję, że tak szerokie i wieloznaczne ujęcie tematu okaże się inspirujące do wielowątkowej wymiany poglądów, a także ukazania niezwykłych biografii patriotów.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Wielowymiarowość postaw patriotycznych w biografiach
 • Patriotyzm lokalny i przywiązanie do małych ojczyzn w biografiach
 • Wychowawczy wymiar biografii patriotycznych
 • Ojczyzna w biografiach emigrantów i obywateli urodzonych poza granicami kraju
 • Postawy patriotyczne w biografiach na przestrzeni różnych epokach
 • Patriotyzmy narodowe widziane przez biografie / Oblicza patriotyzmu w różnych krajach i narodach
 • Wychowanie do patriotyzmu przez biografie
 • Patriota czy nacjonalista? Postrzeganie przywiązania do ojczyzny w wielokulturowym świecie
 • Biograficzny wymiar patriotyzmu jako umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz szacunek dla przodków  Patriota – wzorzec osobowy czy przebrzmiała idea?
 • Biografia a tożsamość i patriotyzm
 • Narracje biograficzne patriotyzmu
 • Patriotyzm opowiadany i przeżywany w narracji i biografii
 • Środowisko (szkolne, rówieśnicze, rodzinne…) wobec kształtowania postaw patriotycznych
 • Patriotyzm a subkultury w biografii

Komitet Naukowy
Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski (UG)
Dr bab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM
Dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG
Dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ)
Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM
Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak (KUL)
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
Prof. nadzw. dr hab. Paweł Skrzydlewski (Ignatianum)
Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie tematów i streszczeń wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r.
Przewidujemy wystąpienia w formie wykładów (15 minut). Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz zamieszczony na stronie Katedry Biografistyki Pedagogicznej KUL JP II, w zakładce V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”. Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do 20 marca 2017 r. Tekst wystąpienia na ten sam adres do dnia rozpoczęcia konferencji, czyli 21 kwietnia 2017 r., ze względu na ograniczenia czasowe dotyczące redakcji i wydania publikacji pokonferencyjnej. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html oraz strony Katedry na Facebooku https://www.facebook.com/katedrabiografistyki.pedagogicznej?fref=ts oraz Fundacji Program konferencji zostanie przesłany do 1 kwietnia 2017 r.

Koszt konferencji
Wpisowe w kwocie 350 zł należy wpłacić na konto Fundacji „Biografie Codzienności” (Raiffeisen Polbank 73 1750 0012 0000 0000 3206 3594) w terminie do 1 kwietnia 2017 r. z dopiskiem: IV Konferencja biograficzna – imię i nazwisko. Po 1 kwietnia 2017 r. opłata wzrasta do 400 zł. Opłata pokrywa koszt: uczestnictwa w sesjach oraz materiały promocyjne, egzemplarz autorski wydawnictwa pokonferencyjnego, drobny poczęstunek w przerwach, obiad.
Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji. Polecamy noclegi w miejscach, których adresy znajdą państwo na stronie KBP w zakładce Baza noclegowa

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL (przewodniczący)
mgr Elżbieta Krzewska (sekretarz konferencji), dr Barbara Borowska, mgr Magdalena Gajderowicz, dr Małgorzata Łobacz, mgr Katarzyna Sabat, dr Katarzyna Wołk
Serdecznie zapraszamy!