V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
Oblicza patriotyzmu w biografiach

Campus Wschodni na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 3

Piątek, 21 kwietnia 2017
9.00-9.45 – MSZA ŚWIĘTA (Kaplica w budynku nr 2)
10.00-10.30 – OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE GOŚCI

godz. 10.30-12.00 – SESJA PLENARNA
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Chodubski
(sala 109)

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Dzieje patriotyzmu w polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX (z odniesieniami do biografii).
Szkic zagadnienia
Dr hab. Paweł Skrzydlewski (Akademia Ignatianum), Pietyzm i Ojczyzna w życiu osoby ludzkiej. Uwagi na kanwie rozważań o. prof. Mieczysława A.
Krąpca i o. prof. Jacka Woronieckiego
Ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Misja wobec całego narodu w życiu człowieka
Dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Wymiary i drogi patriotyzmu
polskich bohaterów narodowych

godz. 12.00-12.30 – PRZERWA KAWOWA

godz. 12.30-14.00: Sekcja 1. Patriotyzm w rodzinie
Prowadzenie: ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander
(sala 109)

Prof. dr hab. Andrze j Chodubski (Uniwersytet Gdański), Wielowymiarowość postaw patriotycznych. Przykład rodziny Smoleńskich z Grabienic
Małych z II połowy XIX i na początku XX wieku
Dr Tomas z Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowe j, Oddział we Wrocławiu), Definicja i rozumienie patriotyzmu w pamiętnikach ziemiańskich
XIX i pierwszej połowy XX wieku
Dr Monika Gromadzka (Uniwersytet Warszawski), Patriotyzm? Trudno powiedzieć… Treści patriotyczne w etosie rodzinnym tworzonym przez młodych
dorosłych. Komunikat z badań
Mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Muzeum Narodowe w Krakowie), Od patriotyzmu w rodzinie do patriotyzmu w narodzie – Jan Matejko
Dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersytet Łódzki), Kult świętych a dobro państwa. Średniowieczny patriotyzm?

godz. 14.00-15.00 – PRZERWA OBIADOWA

godz. 15.00-16.30: Sekcja 2. Tożsamość narodowa a wybory ojczyzny
Prowadzenie: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
(sala 109)

Dr Tomasz Fetzki (Łużycka Szkoła Wyższa im. J. B. Solfy z siedzibą w Żarach), Romantyczni synowie pozytywistycznych matek; oblicza patriotyzmu
Polaków „ochotniczych”
Prof. KUL dr hab. Ryszard Skrzyniarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Ferdynand Hechel i Karol Teliga – polskość profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego połowy XIX wieku
Dr Zuzanna Burska (Collegium Civitas), „Druga Ojczyzna?” – doświadczenia wojenne a ewolucja poczucia przynależności narodowej u polskich
emigrantów w Azji Południowej
Aleksandra Mazurkiewicz, Lokalnego patrioty podróż przez ocean. Sylwetka Hasekury Tsunenagi
Dr Małgorzata Kutyła (Akademia Ignatianum), Społeczność lokalna jako miejsce kształtowania się postaw prospołecznych
Prof. dr Oleh Rudenko (Ukraińska Akademia Druku we Lwowie), Jan Bołoz Antoniewicz – Ormianin o polskim sercu

16.30-17.00 – PRZERWA KAWOWA
godz. 17.00-18.00: Sesja 3. W ygnanie i emigracja a przywiązanie do ojczyzny
Prowadzenie: dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak
(sala 109)

Prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska (Uniwe rsytet Łódzki), Patriotyzm w biografiach oficerów polskich – jeńców oflagów
Dr Grażyna Charytoniuk-Michiej (Uniwe rsytet w Białymstoku), Oblicza patriotyzmu we wspomnieniach Jadwigi Mielżyńskiej (1916-2010)
Mgr Ariel Orzełek (UMCS), Jak być patriotą w Polsce Ludowej? Aleksandra Bocheńskiego publicystyczna refleksja na temat obywatelskich i patriotycznych obowiązków w okresie rządów Władysława Gomułki
Mgr Agata Stecewicz (Uniwe rsytet w B iałymstoku), „Bo mojej ojczyzny nie ma/ Bo mojej ojczyzny nic i nikt nie wskrzesi”. Trudny patriotyzm Barbary
Toporskiej – perspektywa emigracyjna
Mgr Tomas z Słapczyński, Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki społeczne
Mgr Wojciech Miklaszewski (Uniwe rsytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Patriota czasu wojny i pokoju – pilot Edward Jaworski (1920-
2012)

godz. 18.00 – WSPÓLNA KOLACJA

Sobota, 22 kwietnia 2017
godz. 9.30-11.00 – OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 4. Działalność społeczna i dobroczynna a postawy patriotyczne
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
(sala 19)

Mgr Małgorzata Mielewska (Uniwe rsytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Działalność charytatywna i społeczna wśród arystokratek w
XIX wieku. Na przykładzie hrabiny Ludwiki Ostrowskiej
Mgr Elżbieta Krzewska (Instytut Studiów Politycznych PAN), Wspieranie polskości przez darczyńców Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności
Mgr Jacek Biskupski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie/Oś rodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowe j
w Ślesinie), Promowanie idei abstynencji w II RP jako przejaw patriotyzmu. Casus wybranych działaczy trzeźwościowych
Dr Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski), Społeczna działalność hrabiego Mieczysława Reya (1836-1919) na rzecz dzieci i młodzieży
Mgr Ewa Modzelewska (Uniwe rsytet Jagielloński), Działalność patriotyczna Marcina Rosienkiewicza w Ameryce w XIX wieku
Mgr Katarzyna Mazur (Zespół Szkół nr 12 w Lublinie), „Tam szedł, gdzie ojczyzny dobro upatrywał” – o patriotyzmie w biografii Stefana Butryna

Sekcja 5. Obcy – swój: patriotyzm w wielokulturowym świecie
Prowadzenie:
dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn
(sala 103)

Dr Tea Rogić Musa (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagrzeb), Biografie historycznoliterackie w chorwackiej biografistyce narodowej – postacie literackie w Chorwackim leksykonie biograficznym
Dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (Uniwersytet Łódzki), Bruno Kreisky – patriota z wyboru
Dr Daria Orzechowska-Słowikowska (Instytut Studiów Politycznych PAN), Marine Le Pen
Patrycja Izdebska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Zew patriotyzmu w korespondencji pomiędzy Franklinem D. Rooseveltem a Iosifem W. Stalinem. (Aspekty patriotyzmu, polityki i bezpieczeństwa)
Mgr Dariusz Racinowski (Zespół Szkół w Brdowie), Pola Negri i jej miłość do tego, co polskie
Dr Zbigniew Jan Żółciński (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), Kształtowanie rodzimej przedsiębiorczości na obcych przykładach. Obecność Benjamina Franklina w polskiej literaturze wychowawczej XIX wieku

Sekcja 6. Pisanie o patriotyzmie w literaturze polskiej
Prowadzenie: dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska
(sala 137)

Dr hab. Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie j), Z problematyki legendy „polskiego Katona” – „Żywot Tadeusza Reytana” Juliana Ursyna Niemcewicza
Mgr Wioletta Poturała (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie), Pisanie historii regionu w twórczości Janiny Perathoner Wenedy
Mgr Ewa Zwolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie j), Samuel Zborowski – zdegradowany patriota. Los banity w perspektywie Jarosława Marka Rymkiewicza
Mgr Aleksandra Drozd (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tajemnice literata. Antoni Ferdynand Ossendowski a Polska
Mgr Marita Rynowiecka-Słaby (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Uprawa” kultury jako jedna z patriotycznych postaw Pawła Hertza
Mgr Emil Antipow (Uniwersytet Jagielloński), Między sercem a rozumem. Patriotyzm Aleksandra Fredry ukazany w Trzy po trzy

godz. 11.00-11.30 – PRZERWA KAWOWA

godz. 11.30-12.30 – OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 7. Etos patriotyczny grup zawodowych
Prowadzenie:
ks. dr hab. Czesław Galek
(sala 19)

Dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), Poświęcenie niejedno ma imię. S. Zofia od Serca Jezusowego (Matylda Ustjanowicz)
Mgr Marek Budniak (Uniwe rsytet Zielonogórski), Patriotyczna postawa Edwarda Kuli, nauczyciela historii szkół zielonogórskich w latach 1945-1950, w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
Mgr Edyta Żebrowska, Tadeusz Łopuszański – twórca i dyrektor Szkoły Rydzyńskiej
Mgr Jerzy Klimczak (Uniwersytet Gdański), Oblicza chłopskiego patriotyzmu. Postawy patriotyczne w „Pamiętnikach chłopów” Instytutu Gospodarstwa Społecznego
Dr Anna Kołbuk (Badacz niezależny), Patriotyczne postawy polskich sportowców olimpijczyków w czasie II wojny światowej

Sekcja 8. (Auto)biografia a myśl narodowa
Prowadzenie:
dr hab. prof. WSIiE Helena Głogowska
(sala 103)

Mgr Pawe ł Czynszak (Uniwersytet Gdański), Od osobistych notatek po biografię Patrioty. Studium biograficzno-wizualne
Mgr Monika Jurkowska (Uniwe rsytetu w Białymstoku),
Autobiografia w służbie pamięci w Zbiorze pamiętników do historyi powstania polskiego z roku 1830-1831
Mgr Kamil Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Imputacja kulturowa i jej wymiar aksjologiczny w narracjach biograficznych o Stanisławie Auguście Poniatowskim, a kształtowanie postaw patriotycznych
Mgr Natalia Szabołtas, Myśl narodowa i społeczna Zygmunta Szczęsnego Felińskiego jako przejaw patriotyzmu

Sekcja 9. Wychowanie do miłości ojczyzny
Prowadzenie:
dr hab. prof. UJK Lucyna Wiśniewska-Rutkowska,
(sala 137)

Prof. dr hab. Iryna Petrenko (Połtawski Uniwersytet Ekonomii i Handlu), Wpływ dyscyplin humanistycznych na kształtowanie świadomości narodowej studentów w szkolnictwie wyższym
Mgr Maria Ciostek (Uniwersytet Warszawski), Jak mówić o patriotyzmie czasu wojny? Możliwości doboru tekstów na poziomie licealnym
Mgr Magdalena Gajderowicz (Fundacja Nieprzetartego Szlaku), Przekaz prawdy historycznej o obozach koncentracyjnych jako element wychowania patriotycznego
Mgr Katarzyna Sabat (Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie), Młodzież powiatu tarnobrzeskiego w walce o niepodległość w latach 1948–1957
Dr Małgorzata Łobacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Znaczenie tożsamości narodowej w społeczeństwie wielokulturowym – implikacje pedagogiczne

godz. 12.30-14.00 – Sekcja 10. Przestrzenie edukacyjne biografii patriotów
Prowadzenie: dr hab . Paweł Skrzydlewski
(sala 109)

Ks. dr hab. Czesław Galek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu), Patriotyzm Jana Zamoyskiego (1912-2002)
Dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Józef Malewski (1888-1947) – lokalny patriota z Warmii
Dr hab. prof. UJK Lucyna Wiśniewska-Rutkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Patriotyzm w poglądach Henryka Kamieńskiego
Dr hab. prof. WSIiE Helena Głogowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP), Księża Białorusini w II Rzeczypospolitej – patrioci czy
nacjonaliści?
Dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu), Patriotyzm Polaków na Bukowinie rumuńskiej. Portret
zbiorowy

godz. 14.00-14.30 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

godz. 15.00 – OBIAD