Misją Fundacji jest:

 1. Badanie i promowanie biografii osób znaczących dla polskiej nauki, kultury i sztuki oraz małych ojczyzn.
 2. Działania edukacyjno-wychowawcze zmierzające do propagowania uczenia innych i uczenia się z biografii własnej i biografii innych.
 3. Inicjowanie działań społecznych i wspomaganie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspierania osób defaworyzowanych oraz wykluczonych i ich biografii, nawiązywanie więzi między osobami odmiennych kultur oraz więzi międzypokoleniowych.
 4. Tworzenie naturalnych i twórczych warunków do wykorzystywania biografii w różnych typach terapii i wzmacniania rozwoju osobowego.
 5. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, kultury i sztuki polskiej oraz narodów Europy i świata w kontekście biograficznym.
 6. Gromadzenie środków finansowych i kapitału ludzkiego na rzecz wszechstronnej promocji biografistyki.

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie: warsztatów, spotkań, festiwali, pokazów, wystaw, projekcji, spektakli, koncertów, kursów, seminariów, konferencji, kongresów, debat, wypraw, obozów oraz innych inicjatyw kształcących.
 2. Prowadzenie badań naukowych, kwerend archiwalnych i bibliotecznych, wywiadów, ankiet i innych.
 3. Przygotowanie publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz edycji źródeł. Założenie własnego czasopisma naukowego.
 4. Organizowanie konkursów, pokazów artystycznych, wycieczek i innych wydarzeń związanych z propagowaniem szeroko rozumianej edukacji, nauki, kultury i sztuki.
 5. Organizowanie i prowadzenie projektów badawczych, tworzenie analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z edukacją, w szczególności dotyczących biografistyki.
 6. Gromadzenie przekazów, wspomnień, dokumentów i artefaktów oraz innych świadectw działalności ludzkiej; dokumentowanie i archiwizowanie podejmowanych działań, prowadzenie archiwum dokumentacyjnego, a także fotografii, nagrań audio, video i na innych nośnikach.
 7. Popularyzacja postaci znaczących przez publikacje, seminaria, konferencje, debaty, wystawy, spektakle i fora dyskusyjne.
 8. Popieranie i inicjowanie działań mających na celu pogłębianie akceptacji „Innego” i komunikacji międzyludzkiej oraz międzypokoleniowej.
 9. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie szerokiej działalności społecznej w zakresie promowania, wspomagania osób i instytucji.
 10. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce młodzieży, dorosłych, seniorów, osób wykluczonych społecznie oraz organizacja wolontariatu związanego z pomocą na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia.
 11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, ośrodkami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, akademickimi, środowiskami artystycznymi, środkami masowego przekazu zainteresowanymi sprawami dotyczącymi działań Fundacji oraz z osobami, organizacjami, instytucjami o podobnych celach działania.
 12. Współpracę z innymi ośrodkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą.
 13. Udzielanie poparcia inicjatywom i organizacjom realizującym działania wpisujące się w cele statutowe Fundacji.
 14. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacji.
 15. Skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu uczonych, twórców i artystów oraz działaczy w kraju i za granicą.
 16. Gromadzenie materiałów oraz prowadzenie badań na temat działalności Fundacji, a także upowszechnianie wniosków i wyników tych badań.
 17. Inne działania realizujące cele statutowe.

Dodaj komentarz