Statut Fundacji „Biografie Codzienności”
ustanowiony
22 grudnia 2015 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Fundacja działająca na rzecz badania biografii i wspierania uczenia się z biografii, występująca także pod nazwą Fundacja „Biografie Codzienności”, zwana dalej w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez:

 • Ryszarda Skrzyniarza

zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Grażyny Lewickiej i Irminy Lewickiej-Skiby w Lublinie, ul. Jasna 8, 21 grudnia 2015 roku, A Nr 5649/2015.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97, zm. Dz.U. nr 19 z 1991 r., poz. 82) , innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§5

Siedzibą fundacji jest Lublin.

§6
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów edukacyjnych, naukowych i społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów prawa oraz statutu.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie w kraju lub za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji.
 5. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7
 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią zawierającą znak graficzny oraz nazwę Fundacji.
§8

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§9

Czas działalności Fundacji jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele Fundacji i zasady działania
§10

Celami Fundacji są:

 1. Badanie i promowanie biografii osób znaczących dla polskiej nauki, kultury i sztuki oraz małych ojczyzn.
 2. Działania edukacyjno-wychowawcze zmierzające do propagowania uczenia innych i uczenia się z biografii własnej i biografii innych.
 3. Inicjowanie działań społecznych i wspomaganie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspierania osób defaworyzowanych oraz wykluczonych i ich biografii, nawiązywanie więzi między osobami odmiennych kultur oraz więzi międzypokoleniowych.
 4. Tworzenie naturalnych i twórczych warunków do wykorzystywania biografii w różnych typach terapii i wzmacniania rozwoju osobowego.
 5. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, kultury i sztuki polskiej oraz narodów Europy i świata w kontekście biograficznym.
 6. Gromadzenie środków finansowych i kapitału ludzkiego na rzecz wszechstronnej promocji biografistyki.
§11

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie: warsztatów, spotkań, festiwali, pokazów, wystaw, projekcji, spektakli, koncertów, kursów, seminariów, konferencji, kongresów, debat, wypraw, obozów oraz innych inicjatyw kształcących.
 2. Prowadzenie badań naukowych, kwerend archiwalnych i bibliotecznych, wywiadów, ankiet i innych.
 3. Przygotowanie publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz edycji źródeł. Założenie własnego czasopisma naukowego.
 4. Organizowanie konkursów, pokazów artystycznych, wycieczek i innych wydarzeń związanych z propagowaniem szeroko rozumianej edukacji, nauki, kultury i sztuki.
 5. Organizowanie i prowadzenie projektów badawczych, tworzenie analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z edukacją, w szczególności dotyczących biografistyki.
 6. Gromadzenie przekazów, wspomnień, dokumentów i artefaktów oraz innych świadectw działalności ludzkiej; dokumentowanie i archiwizowanie podejmowanych działań, prowadzenie archiwum dokumentacyjnego, a także fotografii, nagrań audio, video i na innych nośnikach.
 7. Popularyzacja postaci znaczących przez publikacje, seminaria, konferencje, debaty, wystawy, spektakle i fora dyskusyjne.
 8. Popieranie i inicjowanie działań mających na celu pogłębianie akceptacji „Innego” i komunikacji międzyludzkiej oraz międzypokoleniowej.
 9. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie szerokiej działalności społecznej w zakresie promowania, wspomagania osób i instytucji.
 10. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce młodzieży, dorosłych, seniorów, osób wykluczonych społecznie oraz organizacja wolontariatu związanego z pomocą na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia.
 11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, ośrodkami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, akademickimi, środowiskami artystycznymi, środkami masowego przekazu zainteresowanymi sprawami dotyczącymi działań Fundacji oraz z osobami, organizacjami, instytucjami o podobnych celach działania.
 12. Współpracę z innymi ośrodkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą.
 13. Udzielanie poparcia inicjatywom i organizacjom realizującym działania wpisujące się w cele statutowe Fundacji.
 14. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacji.
 15. Skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu uczonych, twórców i artystów oraz działaczy w kraju i za granicą.
 16. Gromadzenie materiałów oraz prowadzenie badań na temat działalności Fundacji, a także upowszechnianie wniosków i wyników tych badań.
 17. Inne działania realizujące cele statutowe.
§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 złotych (pięćset złotych) wpłaconej przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§14

Dochodami Fundacji są:

 1. Zapisy, darowizny, spadki lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. Dotacje, subwencje.
 3. Prawa majątkowe i autorskie oraz pożytki i dochody z tych praw, dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, środki pochodzące z ofiarności prywatnej.
 4. Papiery wartościowe i odsetki bankowe.
 5. Środki z funduszy publicznych.
 6. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 7. Dochody z działalności artystycznej.
 8. Inne źródła.
§15

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów, grantów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 5000 (pięć tysiące) złotych, a w przypadku podmiotów zagranicznych co najmniej w wysokości 3000 (trzy tysiące) euro uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§17

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i honorowy.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§18

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

§19

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

§20

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§21

Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu Fundacji.

§22

Zarząd Fundacji stanowi załącznik do Statutu.

§23

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

§24

Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

§25

Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

§26

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§27

Zarząd raz do roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorowi.

§28

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§29

Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
 3. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
 4. Przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy.
 5. Ustala regulamin Biura Fundacji.
§30

Zarząd może powoływać Biuro Fundacji i zatrudniać pracowników niezbędnych do działalności Fundacji, na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych.

§31

Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§32

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wynagradzani i nagradzani w wysokości i według zasad określonych przez Fundatora.

§33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§34

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać mogą wyłącznie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

§35

W sprawach majątkowych do reprezentacji Fundacji na zewnątrz wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu
§36

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§37

Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub wniosek Fundatora.

§38

Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§39

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§40

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§41

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§42

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§43

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§44

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§45

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§46

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd.